Tips for a skrive en god mappe.

Tips for a skrive en god mappe.

Auteur: Commercieel en folder schrijf.

Unike salgspoeng (USP) og Unike kjopspoeng (UBP)

USP er sine argumenter fra selgeren (sender) som forteller hvorfor et produkt av tjenesten i dette tilfellet er bra. UBPs – ogsa kalt fordeler – gir derimot konkrete fordeler, sett fra kjoperen (mottaker). Disse har for ham en storre innvirkning enn USPs. Ved USP setter den auteur bade unike og generelle argumenter til for a kunne markedsfore produktet eller tjenesten.

Voorbereidingsfase.

Tekstdoel faststel.

Vanuit de organisatie (boodschapper): Wat willen ze promoten / verkopen? For dette skal organisasjonen / virksomheten tilstrekkelig USP’s te forsyning. For de leser (mottaker): De onsker riktet informasjon om produktet eller tjenesten. For dette skal organisasjonen / virksomheten ha nok UBPs a forsyne.

Onderwerp afbakenen.

Hva ma alt sikkert v re i mappen? Her er det viktig a ta hensyn til USPs og UBPs.

Lesere l r kennen.

Hvem skal lese mappen? Er denne gruppen homogen av ikke? Hvilken oppl ring har de malgruppe fatt? Ma det skrives veldig enkelt eller er en forretningsmessig tekst nodvendig? Enkelt sprakbruk er imidlertid anbefalt, sikkert i kommersiell og egendefinert tekst. Hva vil leseren spesielt lese og hvordan skal han soke denne informasjonen? En god blanding mellom ordbruken mellom USPs (vi / vi / jeg) og UBPs (u / din / je / jullie) kommer til nytte i mappen.

Medium velger.

Hvor vises mappen / hva er den spreidingsmetoden? Er han for en malgruppe i trykt format tilgjengelig, eller er han bare digital a konsultere?

Planlegging maak.

Gjor det klart pa forhand en planlegging. Raadpleeg hiervoor voldoende medewerkers. Opprett forst en proveversjon. Behandle deretter tilbakemeldingen fra bade malgruppen og andre medarbeidere. Legg mappen til plass igjen ved hjelp av samarbeidspartneren / baas nalezen.

Randbetingelser bestemme.

Struktur: Hvem kontakter opphavsmannen for strukturen (emner som sikkert ma komme til?) Produksjon: Hvem la mappen skrive ut? Er det viktig teknisk eller grafiske detaljer som skal brukes til a skrive ut av mappen? Wie legger mappen pa nettet? Drukker: Hvem sorger eventuelt for at det skal skrives ut av mappen? Hvor lang pa forhand ma mappen ved skriveren v re? Illustrasjoner: Er hans bilder nodvendig? Hvordan gar det i mappen? Form: Hva er storrelsen og typen av mappen? Hans er standaarden m.b.t. bilder, fonter, farger, oppdeling, struktur, bakgrunn …? Goedkeuring: Hvem gir den endelige godkjenningen for mappen ?. Huisstijl: Folge de mappen en huisstijl? (se ogsa: Former) Varighet: Hvor lang ma mappen med? Promo: Er det andre muligheter utenfor mappen? & # 8195;

Videre holder forfatteren seg ikke best i den forste konseptversjonen. I praksis har oppdragsgiveren ofte en god ide etter a ha lest kontekstversjonen og onsker han a forme form og innhold av sin produkt eller tjeneste. Dessuten utarbeider forfatteren seg best for uventede overraskelser. En mappe skriving er en utviklingsprosess hvor den endelige versjonen vanligvis er resultatet av forskjellige forversier.

Skapelse og struktur.

titel / undertitel, inledning, hovedtekst, kopjes (top of page, intermediate copies in the text), illustrations (the more luxurious and the more colorful and the illustrations), captions (for an explanation on an illustration), actiestimulus en avlonning / bildemerke & # 8195;

Titel og undertitel.

et aktivt aktivitetsord i hovedet, annen lydlinje og alliterasjoner a velge, med sporsmal, uttalelser og stillinger a arbeide, med bildespraak a arbeide, for a se pa aktuellitet, fortid eller fremtid, den overtreffende felle a velge og te arbeide med adjektivord, pa eksisterende uttrykk eller a si til og fra, om a v re i stand til a spille ved a ha fordel for leseren a vise.

Met bildtale arbeider etter Ed Grubben og Jan Vriens utmerket ut, men forfatteren gjor det best pa at overdaad skader.

USP’s og UBP’s a benoemen, en foresporsel a stille og / eller en sf rebilde igjen.

Door het lezen van een sfeerplaatje voelen potentieel geef ik de aandacht over de streep getrokken om het product of dienst te kopen. I tillegg er det av grunnleggende betydning for introduksjonen en informativ funksjon samt en motiverende test a gi. Den informative inledning, som er et minimumskrav, er for mappeteksten, ma gjore leseren tiln rmet slik at han vet hva det gar, om det er interessant og hva dette gir. I tillegg trekkes forfatterens oppmerksomhet fra leseren via en pakkende stelling, en prikkelende konklusjon av sporsmalet, av skisser av eksempel hvor leseren ser seg.

Tekstopbouw.

leswijzerzinnen slik at leseren ser pa ordrenes rekkefolge, mellomkopjes, en god alinea-indeling og signalord (dette er ord som de forbinder utskrift).

Tussenkopjes verdu beperken de tekst. Derfor anbefaler Ed Grubben og Jan Vriens a pa samme niva som folge av mellomkopjer a plassere. Ifolge hone bruker autografen derfor stadig bare sporsmal om noen kjerneord, sa det er en enhetlig stil som er i bruk av mellomkopene. I tillegg anbefaler Ellis Buis om i mapper en mellomkop om 150 & agrave; 250 ord a plassere slik at teksten blir lett lesbar for alle. Den mellomkop skal v re godt synlig a v re.

Sprak- og stilladviezen.

konsekvent bruk av og beargumentert valg for jeg / vi eller du / du / jullie, konsekvent bruk av og begrunnet valg for ordtider, setninger med en varierende lengde, den «tone» av det stykke, som skal avstemmes pa malgruppen og inversie og opsommingen.

Variasjon i sprakbruk er en viktig ingrediens for skriving av nyskapende tekster i henhold til Micha & Euml; l Steehouder et al. Slik gjores forfatteren avvekslende bruk av:

de typer setninger; mededelende setninger er avveksling med sporsmal, standardfolge i setningen (emne – personform – resten av meningen) og de ordterminologi som ikke er for konsekvente ved formuleringen.

Ogsa Ed Grubben og Jan Vriens gir sprak- og stilladviezen. En aktiv skrivestijl er onsket, der man ikke finner ordet «menn» best i mappeteksten. Ved a lage en tydelig struktur, radgjore Ed Grubben og Jan Vriens ogsa for a bruke en konsekvent typografi, for eksempel vettrykk for a soke etter nokkelord. En tekst utfyller er videre ikke anbefalt.

overbodige ord a skrape og erstatte forsett kombinasjoner, de verbene «kan» og «bli» a slette og telegramstil og abonnementer a unnga.

Doorleesstimuli.

illustrasjoner, underskrifter, oppsummeringer, rammetekster, citater / referanser, eksempler og regningseksempler og tips.

Afsluiting.

en sammendrag av UBPs og / eller en beskrivelse av en tilfredsstillende kunde / bruker / besokende og / eller, en onske eller invitasjon.

De indeling og oppdeling av sluttprodukt er viktig ingrediens ved skriving av en tekst for en mappe. Derfor ma forfatteren av mappen seiere forhandskontakt sokte med de ansvarlige medarbeider som de mappene oppretter.

Definitiv versjon og utforelse.

de alinea-indeling, en pakkende og ensartet formulering, stavematen, oppsettet av mappen og i hvilken grad det stemmer overens med husstilen, den faktiske innholdet i mappen (ogsa fall: sma saker som er lett a lese om: timer, data , tall, adresser.) og de alinealengte.

De lay-out er best opvallend, men beskjeden. Dette nar forfatteren og promomedewerkeren gjennom en avvikende utforming, men ogsa med en ansettende tittel og en kompakt og sv rt tilgjengelig tekst. Den mappen ma i hvert fall ikke «for dyrt» ha det, da leserne enn mulig far inntrykk av at pengene fra deres produkt eller tjeneste for en stor del til mappen gar. Den formgiver bruker derfor best en toff, enkel utforming.