Slotzin korte frans

Slotzin korte frans h1>

De titulatur for adressering og tilskrivning (forkortelse og adressering av brev) som det er skrevet i ordboker, titulatur- og protokollgidene beskrevet, har i Belgia & # 235; aldri inngang funnet. Generelt blir Belgia & # 235; ogsa mindre titler brukes enn i Nederland.

Den eldgamle ordboken er bare brukt som brevbreveren vet – eller en sterk suspensjon har det – den mottakeren som er opptatt av det. I andre tilfeller benyttes de gjeldende formuleringer uten titel. For all klarhet setter vi en rekke tilfeller i en rekke.

1. Mondelinge aanspreking Top.

1.1 Ordin r ansettelse.

De vanlige ansettelser hvis vi ikke bruker fornavnet, er herre, fru, damen, herre, damer og damer og herre. Mijnheer en mevrouw kan ook gevolgd worden door de familienaam: mijnheer Dejonghe, mevrouw Denoulet.

Mejuffrouw blir ikke lenger brukt som ansettelse. I adresser, lister og som oppkjopstittel kommer skjemaet fremdeles til og fra.

1.2 Anvending av personer som har en bestemt funksjon.

Herre og fru blir i Belgia & # 235; noen ganger dor den funksjonen av den tiltalte folger: Fru / ministrene (rektor, generalsekret r, ambassador, generalsekret r, borgmester, justitssekret r, dommer, leder, sekret r, direktor, de Vlaams Volksvertegenwoordiger osvovoort).

En kvinne blir behandlet med mannlig funksjonsbetegnelse, med mindre funksjonen benevnes. A number of women suggests that in this case price is to be addressed with the male jobbenaming, because that job description in some cases may or may not be deemed to have a higher status. En kvinnelig rektor kan treffes pa tre mater: Fru rektor, fru Rechtrix av mevrouw de rectrice.

Ogsa for geesteliken er den kombinasjonen mineren + funksjonsbetegnelse de gangbare aanspreking: Herr de Vicaris-General, Herr de Kanunnik, Herr deken, Herr de Medepastoor, Herr Rabbijn, Herr Dominee, Herr de Imam. En pastoor blir imidlertid adressert med formelen: herre pastoor og en pater med formelen: (weleerwaarde) pater. Hogere geestelijken (biskop, biskop, hjelpebisschop) blir snakket med monseigneur. For en kardinal bruker vi enten eminens, eller min kardinaal.

I Belgi & # 235; blir en advokat snakket med meester.

1.3 Anmelde av personer som har en bestemt funksjon.

Hvis personen har en eretitel, respekterer vi det ogsa i ansettelsen. Har du ikke noe officiell tittel mer, sa bruker vi den vanlige ansettelsen.

1.4 Ankomst av en person.

Bruken av konstruksjonene som min herre, herrn de markies, hr. De graaf, hr. De burggraaf, hr. De baron, hr. De ridder, fru de hertogin, fru de markiezin, fru de gravin, fru de burggravin, fru de barones i de aanspreking er sv rt formell. De vanlige aanspreekvormen zijn dan ook mijnheer en mevrouw, behalve in het protocol van zeer plechtige situaties.

1.5 Aanspreking van een lid van het koninklijke familie.

I Belgi & # 235; blir den kong opptradt med Sire (directe aanspreking), motte Uwe / His Majesty of met de Koning (indirekte ansettelser). Ogsa for den dronningen kan bli valgt for direkte henvendelse: Fru eller for indirekte henvendelser: Uwe / Hare Majestet av Koningin.

For a v re en prinsesse, er Fru gjeldende som direkte henvendelse og Uwe / Hare Koninklijke Hoogheid als indirekte ansettelse. En prins blir mott med Monseigneur (direkte ansettelse) av Uwe / Zijne Koninklijke Hoogheid (indirekte ansettelse)

Under en samtale kan man henvende seg til det kongelige familiemedlem i den tredje personen: prinsen, prinsessen, konen, dronningen.

1.6 Aanspreking av personer med akademiske titler.

I Belgi & # 235; snakker menn og l rere pa universiteter og hoyskoler med professor. For personer som har en doktorgrad som ikke er professor, blir de vanlige ansettelsesformene brukt. Bare ved akademiske sporsmal blir de som doktor tatt opp.

2.1.

2.1.1 Vanlige business brev.

I vanlige forretningsbrev er de formulasene: Dear Sir, Dear Mevrouw, Dear Sir og Ms. Gangbare. Den familienavn blir lagt til i den ovennevnte formel nar den brevskriveren har den pakrevde personen.

I en rekke radboker star det at vedkommendes navn kan henvises i (paminnelserbrev) brev der den brevskriveren er pakrevd onsker a uttale: Meneer Peeters. Dor denne tilkoblingen gir deg en negativ tone og blir sv rt vanskelig for kommunikasjonen til a v re positiv.

2.1.2 Anskaffelse av personer som har en bestemt funksjon.

I brev som er rettet mot noen i funksjon, kan de nevne funksjonen i anledningen etter Mevrouw of Meneer: Fru de minister, Meneer de kabinetschef.

En kvinne blir angitt med den mannlige funksjonbenaming, med mindre funksjonen benevnes. A number of women suggests that in that case price should be given with the male function designation, because the function name in a number of cases may or may not be deemed to have a higher status. En kvinnelig rektor kan vi skrive pa tre mater: fru rektor, fru rektor av fru de rectrice.

For geesteliken blir mestal de konstruksjoner Herr de Cardinal, mijnheer de vicaris-generaal, mijnheer de kanunnik, mijnheer deken, mijnheer de medepastoor, en mijnheer pastoor gebruikt. Aartsbisschoppen, bisschoppen og hjelpebisschoppen blir imidlertid udelukkende med Monseigneur aangeschreven. Los av det er det enda formelle innkjopsordre:

Abt: Hoogwaardigste pater.

Kanunnik: Hoogeerwaarde heer kanunnik.

Deken: Zeereerwaarde heer deken.

Pastoor: Zeereerwaarde heer pastoor.

Med tilpasset: rverdig herre medpasoor.

Pater: Weleerwaarde pater.

I Belgi & # 235; blir en advokat angitt med Meester: Meester Theeten.

2.1.3 Anforsel av personer som har en bestemt funksjon, har kl r.

Hvis personen utforer en oppgave, respekterer vi det ogsa i oppforingen.

2.1.4 Anskaffelse av en personell.

Vi handhever de ansettelsesformer fra den vanlige sosiale trafikken (Dear Sir, Dear Ms.), bortsett fra i protokoll situasjoner, hvor vi bruker folgende former:

Mijnheer de hertog – fru de hertogin.

Meneer de markies – Fru de markiezin.

Mineheer de graaf – Fru de gravin.

Mister de burggraaf – Fru de burggravin.

Herr de Baron – Fru de Barones.

Hr. Knight.

av nog formeler: titulatuur met titel.

Hooggeboren heer hertog – Hooggeboren vrouwe hertogin.

Hooggeboren heer markies – Hooggeboren vrouwe markiezin.

Hooggeboren heer graaf – Hooggeboren vrouwe gravin.

Hooggeboren heer burggraaf – Hooggeboren vrouwe burggravin.

Hoogwelgeboren heer baron – Hoogwelgeboren vrouwe barones.

Hoogwelgeboren heer Knight.

2.1.5 Tilmelding av et medlem av kongefamilien.

Den kong blir betegnet med Sire, den dronning motte Mevrouw. For en prins og en prinses er henholdsvis Monseigneur og Ms. gangbare.

2.1.6 Anskaffelse av personer med en akademisk tittel.

I Belgi & # 235; er professorer og l rere tilskrevet med hederlig professor.

2.1.7 Anskaffelse av en kollektiv (kommisjon, hoyskole, arbeidsgruppe)

En kollektiv blir betegnet med konstruksjoner som hengt kommisjon, hilsen hogskole, h re medlemmer av arbeidsgruppen.

2.1.8 Tilmelding i omzendbrieven.

I omzendbrieven kan vi ha det beste til a kjope som kj re kunde, kj re leser. De aanhef L.S. (lectori salutem) er ikke mer vanlig.

Ved den Vlaamse overheid blir det ikke brukt innvendige omzendbrieven. I adressefeltet pa forste side av omskriften star det ofte en formel: til den ledende tjenestemann, til den provinsielle guvernor.

2.2 Anmelde i tekstdelen av den korte.

I de dorgaende tekstene fra en vanlig forretningsmeddelelse snakker vi de adresserte til deg. Det er uvanlig a henvende seg til den patalte personen i den tredje personen. Eksempel: hvis det (de) ministeren trodde.

Ved omveksling motes adellige personer som bruker den andre personen: direkte kontakt med deg. Bare nar menn for eksempel vil ha en gunst, vil man fa den tredje personen (herre de hertog) handtere.

I omveksling med Belgisk kongelig familie er den tredje personen (indirekte ansettelse) gangbar:

Koning: de Koning, Deres Majestet, av Hans Majestet.

Koningin: Koningin, Deres Majestet, Hare Majestet.

Prins: Zijne / Uwe Koninklijke Hoogheid, de Prins.

Prinses: Hare / Uwe Koninklijke Hoogheid, de Prinses.

I vanlige forretningsmessige brev lukkes menn av mott: med vennlig hilsen (en), formeler er: hoytattende av met hoogachting. Met de mest hoyachting og med s rlig hoyachting er enda formeler.

I omveksling mottes adelene med hoyest hoyt eller med hoye glede av gjeldende formuleringer. Den tradisjon som en kort rettet mot kvinner av adel er avsluttet med med mest respekt er ikke lenger gangbar.

I omveksling mottes de kongelige familie pengene spesielle regler:

Koning: Jeg kan de Koning kreve at jeg sier at jeg er villig til a akseptere.

Koningin: Jeg ma de Koningin be om a gi uttrykk for min dyb respekt for a akseptere.

Prins: Vennligst, Monseigneur, erkl ringen av min dyb respekt for a akseptere.

Prinses: Vennligst, Mevrouw, de erkl rte meg for a v re villig til a akseptere.

De ovennevnte formuleringer er alle bokstavelig oversatt fra fransk. Disse formlene blir ofte brukt. Modernere formuleringer som oppfyller mest hoyt respekterte oppfyllelse av min dybeste respekt er ogsa anvendelige.

I vanlige forretningsbrev setter menn sin signatur med fornavn eller fornavn og navn derunder.

If they are brief from his function, then the function name is also mentioned under the name.

Personer med en eretitel kan ogsa skrive i underskriften.

Adellige personer kan ogsa bruke deres tittel i underskriften. Eksempel: Ridder (Frederick) Ulrichts.

4. Adressering (op de envelop) Top.

4.1 Vanlige business brev.

I vanlige forretningsbrev er folgende konstruksjoner gangbare:

Mr Filip Verdegem.

Fru Griet Steuperaert.

De herre og fru Verdegem-Steuperaert.

Aan blir i dag stadig mer utelatt.

4.2 Adressering van personen die een functie bekleden.

For de adressering av personer i funksjon er det to systemer:

1. De herre / fru fornavn (eller forletter) + etternavn og under innkjopsnummeret kommer funksjonalitet:

Fru Nele Beel.

2. Til + funksjonskode uten innkjopsordre:

Til avdelingshoofd van de Kanselarij.

For de hoyere katolske gudstjenestene gjelder det spesielle regler:

Kardinaal: Aan Zijne Hoogeerwaarde Eminentie Kardinaal. Aartsbisschop van.

Aartsbisschop / biskop / hjelpebisschop: Aan Zijne Excellentie Monseigneur. Aartsbisschop / Bisschop / Hulpbisschop van.

4.3 Adressering van personen som har en funksjon bekleed hebben.

Aan personen uit functie: als de persoon uit functie een eretitel heeft, respecteren we dat ook in de adressering.

4.4 Adressering van een adellijk persoon.

Ved oppforing av nasjonale figurer blir det i protokoll situasjoner brukt predikat og tittel. Den predikat kommer for tittelen med det resultat at tittelen blir nverseret: den hoyfodte herren Jan Markies Vanadel. Hvis det ikke er noen titulatur (hoyfodt eller hoyveleboren), sa finner du ikke inversjonen: Baron Kris Depecheur, Ridder Leo Glorieux. Den siste adresseringsformen er den mest brukte i vanlig korrespondanse.

De predikatene som er hoyt fodte og hoyveleboren, blir bare brukt i officielt dokument. Hertogen, markiezen, graven og burggraven fa det predicaat hoyeboren. Baronnen og knytnene har predikat hoogwelgeboren. I den vanlige administrasjonen benyttes man bare tittelen.

4.5 Adressering van een lid van de koninklijke familie:

Koning: Til Hans Majesteit Koning / Til Hans Majestet Koning Albert.

Koningin: Til Hare Majesteit Koningin / Til Hare Majestet Koningin Paola.

Prins: Til Hans Koninklijke Hoogheid Prins.

Prinses: Aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses.

4.6 Adressering van personen met een akademische titel.

Akademiske titler (dr., Drs., R., Mr.) Blir nevnt av mr. Mr.: Herr ir. Koenraad Gouwy. De akademiske tittelen prof. (professor) blir stadig avkortet; dr. ma ikke bli slettet: Herr prof. dr. Verhellen.

Naslagwerken.

Taaladvies.net er en.

Folg de sprakunieene pa Linkedin. Folg de sprakunie pa Twitter. Var RSS-feed.