Jaarverslag over het jaar 2012.

Jaarverslag over het jaar 2012.

Het ar 2012 er det aret av de historiske utesteder. Het Genootschap har gitt det i sitt program fullstendig oppmerksomhet. Dor en lesing over de utendors plassene selv, men ogsa en lesing over de hagene fra die Buitenplaatsen. Den utflukt var til Kasteel Duivenvoorde i Voorschoten, et godt eksempel pa en i flotte standarvende utendorsomrader og n romradet. Ogsa det initiativet om gamle opprinnelse vestlandske bedrifter a besoke har dette aret blitt viderefort ved et besok til van Daalen Transport.

Den begynnelsen av aret ble imidlertid dominert av oppmerksomheten til boeket ‘De Afrekening’ fra Maarten van Buuren. Op 28. februar 2012 var en kveld planlagt for a kunne presentere boken og mote ham i diskusjonen. Selv om han i det siste oyeblikket ble avskrevet, klarte han a styre det inn for at to eksterne initiativtakere skulle bli invitert.

Van het in 2011 verschenen boek ‘Schilders van het Westland’ is dit jaar de 2e druk verschenen, wat voor zo’n kunstboek een bijzondere gebeurtenis kan worden genoemd.

En annen aktivitet er a sporre om temaer med en historisk bakgrunn. Sa er i januar en kort til B & W sendt over staten og fremtidige destinasjoner fra Oude Raadhuis i Naaldwijk. I sommeren er det oppmerksomt om Farm Bijsterveld i ‘s-Gravenzand, og det er sagt i Radscommissie Ruimte.

Het jaarboek 2012 er i oktober i en ny ‘jasje’ utgitt. Dermee blir det merket at det er 25 utgaven som er en utgave som dor en kj reste for historie, vil bli lest.

Den oppmerksomhet til historien tar ubemannet og med enthousiasme videre. Det medlemsmengde av det Genootschap pa slutten av aret er 541 medlemmer. Kortom det Genootschap Oud-Westland er vital og bruist av aktiviteter.

Ledermoter med moter.

Tirsdag 14. februar holdt drs. A. (Ton) A. G. Immerzeel, konservator van Westlands Museum for Streek- og Hortensitetshistorie en lesning over romerske veier og graven av Corbulo i Vest-Nederland / Westland.

I den romerske tiden, fra den 1. til og med 3. arhundre, har Westland kommet til stor okonomisk blomstring. For landbruket ble enormt utvidet, og de spilte en viktig rolle i n ringsmiddelforsyningen av de tusen romerske soldatene som var plassert langs Rhinen, den nordlige grensen til det romerske riket. For at landbruksokonomien skulle fungere, var det en god infrastruktur nodvendig. For dette ble mange land- og vannveier bygd pa Vestlandsomradet. Det var aldri helt klart hvor de veiene befant seg, men de siste ti arene er det i de vestlige landene ved arkeologiske oppgravninger gjort forskjellige oppdagelser som gir et nytt lys pa den romerske trafikken over vei og vann. Ton Immerzeel visste, forsynt med mye bildemateriale, hans hore til boeien. Det gjorde nysgjerrig hvordan det var to tusen ar siden i Westland.

De avond ble dor ca. 160 medlemmer og interessestellenden besokte.

Den lesing 28. februar var en innmeldt kveld til oppfolging av utgivelsen av boken ‘De Afrekening’ av Maarten van Buuren. Begge de auteur og drs. N.D.J. (David) Barnouw van het Nederlands Instituut voor Oorlogs Documentatie (NIOD) waren uitgenodigd. De to talere skulle forst og fremst bli konfrontert med en rekke sporsmal, bl.a. oppstillet av redaktionen av boka: «Gemeente Naaldwijk, 1940-1945», ved C.J.M. Bentvelzen, P.A. Smit en P.A. Vreugdenhil. Vervolgens zou onder leiding van Wil van den Bos Czn., Voorzitter van het Genootschap Oud-Westland, gediscussieerd worden met de aanwezigen over het boek.

Hvad angar Maarten van Buuren, matte det dessverre ikke komme sa langt, fordi han bare noen dager for avhandlingen var tildelt medvirkning introk. I hans sted fikk vi for samtalen av ‘s-Gravenzander Ph. Van den Berg, dove promotieundersokelsen til NSB i Westland. Savel lokalt som administrativt. Tilledning om dette promotieundersokelsen er at det er lite over kjent, og det er en underbelastet side av krigen. Han holdt over en underholdende lesning som dode de krigsdagene fra en annen side.

Til slutt var det frilansjournalisten og publicisten Eric Slot do det dossier van Piet Doelman har nagepluisd. Han gjengitt en rekke beskrivelser som nevnt i boken fra van Buuren. Ifolge Herr Slot fantasert van Buuren noen ganger om han foreslar som virkelighet, eller gjor han ikke tilstrekkelig undersokelse og gir bare sin mening igjen. Dermee er det ikke en historisk bok, men en geromantisert historie over de krigsdagene. Det har mange tonner losnet og vil det fortsatt gjore noe tid.

De avond ble besokt av over 200 medlemmer og interessstellenden.

Onsdag 18. april holdt Rene W.Chr. Dessing, president og initiativtager av Stichting Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012.

Den lezing gikk over opprinnelsen og de ulike fremtidsbildene av de nederlandske historiske utesteder mellom 1600 og 1900. Ved hjelp av fotomateriale fortalte han om utviklingen av denne typen landliv, han stilte seg pa sosiale historiske forhold og skisserte et interessant bilde av verden van de buitenplaatsen in vroegere tijden. Alltid var uteplassen et viktig fenomen og belichaamde de spesielt i den nav rende Randstad et spesielt band mellom by og land. I lopet av de siste arhundrene telte Nederland trolig seks tusen av storre og sma utesteder. Her er fortsatt bare 10%. Disse ca 600 utplasseringer er i alle provinser a finne.

Ogsa brakte han klart for det fotlicht at det er en innsats for a administrere og vedlikeholde dette arv. Vaak mangler det til de nodvendige penge midler. Teloorgang ligger derfor op de loer. Alle sjuene ma bli satt sammen for a unnga det.

Det var en boeiende og godt omsorgd lesning dor dor ca. 110 medlemmer og interessestellenden besokte.

Pa tirsdag 16. oktober holdt han Jan Holwerda, forsker og eier av sitt eget kontor Groen Verleden, en lesning ‘De gronne historie van onze buitenplaatsen’.

En lesning der var hagehistorie ble skissert. Det gronne i vare historiske hager og parker og pa vare historiske utkvarter og landgoder. En lesning som ikke er sa veldig inngaende pa blomstene, struikene og bomen, men mye mer pa hage arkitektoniske utviklinger. Pa de stiler, de egenskaper, former og utfyllinger som tuingebouwjes, tuinsieraden og lignende. Ved en bredere publikasjon er betegnelser som fransk hage (Versailles) og engelsk landskapsstil ofte kjent. Pa den navnenavn er det imidlertid noe a merke seg. For begge gjelder det nemlig at de nevnte landene ikke bare er bestemt for den endelige anvendte stillinjering. Og det er flere stiler a skille seg fra, dorens taler ble disse n rmere beskrevet.

Den historie, den historie ble illustrert ved hjelp av gamle bilder, bilder, kartmateriell og lignende. og hvor mulig med materiale av gronne historiske gjenstander i Vestland. Det ga en spesiell inkykning av disse flotte hagene, og det horte det v re faglig veiledet.

De lesing ble dor ca. 125 medlemmer og interessestellenden besokte.

Den siste lesningen fra dette aret var pa onsdag 12. desember. The title of the reading er «Vreemdelingen in Westland, sett fra historisk perspektiv», dor Dr. Ir. A. J. Vijverberg. Migration av bonder og arbeidere mellom fruktbare (rike) og dorre (arme) landbruksomrader er allerede gammel. Vanuit de arme bergstreken i Europa trekker i foraret hele royken folk til de (fruktbare) dalene for a sitte, a mase, a veie og a hoste. Hoogzomer trakk seg hjem til hjem for a fa sin egen skamme innhentet.

De ‘gastarbeiders’ ble hannekemaaiers (en samentrekking av Johan og maaier) som kalles velings (kalt til herkomstomradet West-Falen). Mellom 1815 og 1850 etablerte seg rundt 150.000 hannekemaere permanent i vart land.

I horta er det per hektar litt mer arbeid a opprettholde enn i akvakultur eller i husdyrhold. Mot veksten av gronnsaker i var region, sa fra 1830, og begynnelsen av bruken av glass, sa fra 1880, tok et behov for arbeidskraft under en lengre periode av aret. Det midlertidige arbeidet vokste ut til faste arbeidsplasser med faste boliger. Fra en undersokelse fra rundt 1955 ble det i De Lier mer enn halvparten av hushjelpene direkte eller indirekte (via deres far) fra utenfor Westland kom. De nordlige provinsene og de Zuid-Hollandse og Zeeuwse Eilanden var de viktigste herkomstomrader. De nodvendige arbeidere kom fra de perifere, isolerte og sa fattige omradene i Nederland. For den tiden var de virkelige immigranter.

Pa enthousiaste og spennende mate visste Aad Vijverberg det temaet for fotlicht, lansert med moderne og treffende eksempler fra nyere pressemeldinger. En van zijn stellingen is dat vreemdelingen altijd welvaart hebben gebracht. Og hans sporsmalet var, er vi ogsa i dag villig til a se mot utenlandske mennesker?

De lesing ble besokt dor ca. 120 medlemmer og interessstellenden.

Andre aktiviteter.

Door het bestuur van het Genootschap wordt per brief van 10 januari 2012 aandacht gevraagd voor de staat en de toekomst van het Oude Raadhuis in Naaldwijk. Det er en radgivning utgitt til kommunestyret ved Monumentencommissie fra den kommune Westland for a undersoke de mulige (delvise) offentlige funksjoner som kan etableres pa dette stedet. Ogsa i rapporten blir historien fra Oude Raadhuis fremstilt og betydningen av bygningen i Naaldwijk historie.

De brief van het Genootschap, als een brief van de historische vereniging Oud-Honselersdijk-Naaldwijk, ondersteunt het advies van de Monumentencommissie en vestigt de aandacht op het gebouw als cultureel erfgoed en roep het bestuur van de gemeente Westland op met gepaste voorstellen te komen om den bygningen skal opprettholde og sa mulig a gi en offentlig bestemmelse.

De hoeve Bijsterveld i ‘s-Gravenzande.

De kommune Westland utarbeider bestemmelsesplanen glastuinbouw pa orde og holder i den ramme en inspektionsavdeling 20. august 2012. Den Genootskap gjor denne muligheten til bruk ved mede pa vegne av alle historiske arbeidsgrupper og foreninger a diskutere om betydningen av bevaring av den historiske garden Bijsterveld. Denne garden har komponert utelukkende fra den tilstedev rende faren Utplassen Arensduin. Ogsa er en foresporsel innlevert om den pavisningen til starten av denne garden som kommunalt monument.

Doordat het Westland hver 50 til 60 ar forandrer seg, er vi der som det var Nieuwland. Nieuwland word de IJsselmeer Polders genoemd, waar geen historie te bekennen is, anders dan een gezonken en half vergane vissersboot van honderden jaren geleden. Den kommunale styret skal ivareta seg for a opprettholde de fa gamle bygningene for fremtiden.

Pa sondag den 3. november er det i byhuset i Naaldwijk gjennom det Genootskap deltatt i den apne arkivdagen 2012. Som vanlig trengte denne dagen stor interesse og var det igjen en god mulighet til a gi informasjon og nye medlemmer a oppna. Ogsa gjort mange medlemmer bruk av muligheten til a avlevere den nylig utgitte arboken 2012.

Ekskursjon og bedriftsbesok.

I rapportaret ble det for andre gang besokt et selskap med en vestlandsk historie. Pa torsdag 10. mai 2012 er van Daalen Transport besokt.

Det besok startet med en lesning av hr. Aad van Daalen, som dode utviklingen av virksomheten gjennom arene i bildet. Det var mer enn verdt a ha historie om a hore fra dette transportbedriften startet ca 1915 i transport av paardenmest med hest og vogn. Etter 2. verdenskrig med Marshallhjelp startet transporten av gronnsaker og frukt pa Tyskland. Via et kontor pa Naaldwijk, et etablissement pa Willem van Hooffstraat i Naaldwijk, i 1995 en virksomhet involvert pa Transport Centrum Westland i Maasdijk.

I 1974 ble selskapet solgt til TDG (Transport Development Group) en av origin Brits firma og i 1998 igjen tilbakekjopt. Vervolgens er et partnerskap inngatt med Bos Transport, ogsa plassert pa Transport Centrum.

Dessuten er det laget en rundgang i virksomheten for a se hvordan og pa den ene siden man finner pa produkter og pa den annen side transporten av vogner for internasjonal transport.

Alt sammen er det verdt a besoke.

Til dette firmaet besokte 46 medlemmer del.

Den dageksursur ble holdt pa sondag 9 juni til Kasteel Duivenvoorde i Voorschoten.

Het kasteel er den stamslot van Van Wassenaers og er dorververing av eierveksling.

Al i 1226 blir kasteel Duivenvoorde som «Duvenvoirt» i en akte. Om 1250 stod der en donjon-en kvadratisk forsvarstorn-omgir doren en gracht og en vegg. Ved en omfattende gjenoppbygging og utvidelse pa vegne av Johan van Wassenaer i 1631 fikk det kasteel sin nav rende utseende og grunnplan. Al fra middelalderen bodde beundret den influensive familien Van Wassenaer het kasteel. Det var et slag av knights og hoyheemraadsheren. Zij bekledte viktige funksjoner til hofet og drokk i sommermanedene til ‘utover’ Duivenvoorde. De siste opplevelsene har funnet sted i den kvinnelige linjen, og det er de siste eierne L.H. Barones Schimmelpenninck van der Oye. Zij bracht het kasteel met collectie, archieven en landgoed in 1960 onder in Stichting Duivenvoorde.

Det besok og den faglige rundvisningen var sv rt vanskelig, og ga et godt bilde av denne flotte, bevarede Buitenplaats.

Ved utflugten tok 65 personer del.

Bestuursvergaderingen.

Det styret motte fem ganger; nl. 18. januar, 20. mars, 5. juni, 20. september og 13. november.

De styremedlemmer Wil van den Bos Czn (president) og Wim de Smit er for en ny periode pa 4 ar pa nytt. Ogsa dorlederammmotet er godkjent med en okning av arlig donasjon til et belop pa � 19,50.

Den sammensetning av styret er dermed:

Jaarboek en Publicatiecommissie.

Den 25e utgaven av arboken ble presentert i oktobermotet. Ved anledning av dette jubileumsutgaven er det besluttet a legge arsboken til en ny og moderne layout.

Den sammensetning av Publikasjonsutvalget er uendret og bestar av: Fru T. Werner-Berkhout, en de heren K.F. van dijk, drs. L.J.M. van den Ende (president) og G.J.T.C. Hamel.

Ledenbestand.

The number of members was 526 at 1 January 2012. In the report year 2011 has been the membersaanwas doorzet. Therewith the upcoming line continues and the Genootschap can look forward to a growing interest.

Antall nye medlemmer er 43 medlemmer.

Det antall opsendelser er 26 medlemmer.

Disse tallene resulterer i totalt antall medlemmer fra 542 31. desember 2012.

Vi beklager det overlijdelse av en fjerdedel medlemmer, a vite;