Historie.

Historie.

Pa Dragsholm Slot motes fortid, nutid og fremtid, og vi tilbyr opplevelser hvor naturen, gastronomien – og ikke minst historien – harmonerer.

Slottet er et av Danmarks eldste, og har i over 800 ar ligget i den vakre Odsherred. Imens har krige har raset, adelen har gift seg i slotskirken og fremtredende fanger har blitt fort over slotsgarden. I dag fungerer Dragsholm Slot som hotell med 34 dobbeltrom, til anerkendte restauranter, selskaps-, kurs- og konferansevirksomhet samt kirke til bryllup og gudstjenester. Var stadige ambisjon er a byde vare gjester velkommen til en opplevelse av sammenheng og helhet. Kunsten is to preserve and convey the historical authenticity and the character of the area while bringing the castle and its cultural history into the 21st century’s functionality and aesthetics.

Dragsholm Slot horer til blant landets eldste fungerende verdslige bygninger og ligger ut til Sejerobugten i den sorvestlige delen av Odsherred i Nordvestsj lland. Jeg en periode ble slottet kaldet Adelersborg. Kilderne nevner forste gang «Draugh» i 1313/1320 og «Draugsholm» i 1336. «Draugh» eller «Drag» betyr landtange og betegner den smale stripe land som forbinder Odsherred med det andre Sj lland. Draget la ute ost for Dragsholm ved Dragsmolle og var ca. 200 m bred. Inntil indd mningen av Lammefjorden i perioden 1873 til 1943 var Dragsholm omgitt av vann til tre sider (ost, syd og vest).

DET OPRINDELIGE DRAGSHOLM.

The original Dragsholm does not call a castle, but a palatium. We have no sources that can help us for a sure date, but certain traces that can reasonably be ascertained when the oldest Dragsholm is listed. Roskildebispen Peder Sunesen (biskop 1191-1214) got a new coronary walk on Roskilde Domkirke in wooden-clad Roman windows of the same type as the tiled window, one can see in the eastern end of the south wall. The windows at Dragsholm measured 4.6 and 3.6 meters in height respectively and were grouped in three times three, so that a high was flanked by to slightly lower. Such windows are not typical in Denmark during this period, so one must assume that the developer as well as the builder were the same at Roskilde Domkirkes apsisomgang and Dragsholm. Et forsigtigt arstal for det forste Dragsholm kunne v re 1215. Bebyggelsen bestod av en hovedfloye i sor med en hojenloftssal pa 22,5 meter lengde og 6 meter til loftet. Herunder har v rt en stue med boligomrade, kjokken m.m. On sunny days are the drawings in the southern wall of the three wooden-linked Romanesque windows (all in all) around the two lower rows of firefags windows. Til hovedflojen horte en sidefloy i ost.

DRAGSHOLM I MIDDELALDER OG REN SSANCE.

I lopet av de forste arhundreder av Dragsholms historie ble den opprinnelige palatsbygningen utbygd og ombygget til en firefloyet festborg. The surrounding windows were walled and replaced by the walls, the walls were made thicker – in the south from the inside, the entire islet (burgbank) was added defense structures of different nature, and the moat was made deeper and wider. At the northeast corner there was a castle tower that measured 32 meters in height, ten times ten meters in the main goal, and had approx. a male tykke veggen. Saledes ble det opprinnelige palasset gradvis omdannet til en bef stet borg.

GREVENS FEJDE OG REFORMATIONEN.

Overgangen fra middelalderen til ren ssansen er markert i Danmark ofte med Reformasjonen i 1536. Reformasjonen i Danmark kom i stand via borgerkrigen, Grevens fejde, som varet i ca to ar. Krigen ble vunnet av hertug Christian (kronet som Christian III) over lubeckerne under ledelse av grev Christoffer av Oldenburg, fra hvem fejden har fatt sitt navn. Dragsholm ble belejret fra januar 1535 og omtrent fire maneder fremover og under deler av denne besetningen beskadiget av grev Johan av Hoya (Hoyer) fra den tabende delen. Dragsholm ble imidlertid aldri utsatt for stormangreb, hvorfor stillingen ved krigens avslutning fortsatt var kontrollert av Roskildes biskop Joachim Ronnow. Han ble i ovrigt fanget sammen med alle de andre biskopper i landet.

FRA BISPEBORG TIL KONGESLOT.

Biskopperne had initially not wanted to support the Protestant duke Christian, so by imprisoning the bishops and reforming the church strengthened Christian III the royal power and could pay the bishops ‘confiscated property for the two-year war. Etter a ha truet den fungerende lensmand pa Dragsholm ble vindebroen apnet for Christian IIIs menn og Dragsholm overgik hermed til kronen. Saledes ble Dragsholm til Dragsholm Slot og styret som kongelig len.

KONGELIGT LEN OG STATSF NGSEL.

It was a temmelig slidt castle, the king drew under the crown, and Dragsholm Slot was allowed to stand lightly rampant and only refurbished for some years. Forst med lensmanden Claus Daae (pa Dragsholm fra 1624-41) ble Dragsholm Slot for alvor satt i stand. Under ledelse av arkitekten Hans van Steenwinckel den yngre ble et karnaptarn oppfort i den restaurerte og nu mindre ostfloy. Det var ikke sa lenge for Dragsholm Slot igjen trengte til en kj rlig hand. Som krongods i perioden 1536 til 1664 fungerte Dragsholm Slot ogsa som fengsel for prim r adelige og gejstlige fanger. I den norske hjorne av middelalderborgen, sorget for a fa fange, som ble utstyrt med hemmeligheter (toiletter) og vinduer avhengig av fangens forbrydelser, oppforsel og kanskje ikke minst graden av overgrep mot majestetten. Til de kun kjente fangene pa Dragsholm Slot horer Roskildes siste katolske biskop, den tidligere herre pa stedet, Joachim Ronnow, den skotske jarlen James Hepburn og den etter alt a domme skarrende herreherre Ejler Brockenhuus.

Jeg 1657 utbrod forst Karl Gustav-krig. Svenskerne was busy with waging war against Poland – believed the Danish king and council, but they failed. The Swedish army conquered all of Denmark before anyone reached to shout guard in gun. Fredsslutningen ga den svenske h r lov til a bli pa Sj lland i lopet av noen fa maneder. I run the stay ate the Swedish people on the Danish bill and at the same time felt hungry on the weakened empire. Svenskerne therefore initiated another occupation of Denmark. KunKobenhavn holdt stand. Svenskerne inntok under besettelsen ogsa Dragsholm Slot, men tilsyneladende hadde slottet litt sa mye under krigen at de bodde pa den tilhorende Rodegaard i Vindekilde. Slottet var ikke bare ramponert, og pa svenskerne omkring fredsslutningen i 1660 bestemte seg for a sprenge det i luften. Krudtladninger i borgtarnet fjernet hele den overste delen og fikk hele den ostvendte siden av tarnet til a falle sammen. Konsekvensene av spr ngningen kan i dag ses gjennom et hul i indre mur pa Kongestadet. Jeg ble karet av deler av festmalerket fra det 15. arhundrede og den skalmur, som ble oppfort ved slottets restaurering i slutten av 17 arhundre. I en kilde fra 1662 heter det om Dragsholm Slot: «Slottet er gandske sprunget og nederbrutt, sa at det ikke finnes uten noen bare Muurer og Steene.»

ENEV LDEN OG KOBMANDSBORGEN.

Etter Svenskekrigene was the Danish king on the fallite’s edge, but he was not the only one. Adelen, som med kongen had monopoly on land ownership, was also economically penetrated on the two-year siege, which had gone hard over farmers, farmers farms, manor houses and lakesherrens stores. The Copenhagen citizens took advantage of this condition together with the king to weaken the power of the nobility and instead institute violence in Denmark. Nok var kongen altsa blitt en mektig mann, men han skyldte store sommer til flere kobenhavnske kobm nd bl.a. for lan til a betale de lejesoldater, var den siste krig blitt fort med. Kobmanden Henrik Muller var en av Kronens storste lenders. Muller fikk i 1664 Dragsholm Slot som betaling, men til en darlig pris og kunne derfor ikke betale sin egen gjeld. Han matte derfor utvide Dragsholm Slot til sin kreditor, den store kjopmand, portugiser Manuel Teixeira i Hamburg. Dette fikk imidlertid Dragsholm Slot til en enda darligere pris enn Muller og valgte i 1694 a selge slottet til adelsmannen Frederik Christian Adeler. Denne gangen til litt under den prisen, var landene verdt.

ADELER, ADELERSBORG OG DRAGSHOLM SLOT.

Frederik Christian Adeler and Henriette Margrethe von Lente marked the completion of the reconstruction and conversion of Dragsholm Slot in 1697 with murankre bent in their initials and the year at the top of the East Wing’s interior masonry. Under ombygningen sokte Adeler a gjenoppbygge slottet som barokbygning i tidens arkitektoniske modus. The baroque comes into this form in terms of whitewashed walls, the valued roofs and the effort to create symmetry in the inner courtyard. Uhensigtsliga vinduesplaceringer, snyde-vinduer og -dore og inngangspartiet i nord-nordlige hjorne, reflects the fact that during the rebuilding it has had to take into account the former city facilities. F.eks. har jeg den gamle barfreden innredet, hva vi idag kjenner som Kongetrappen. Under Adeler-sl gten ble Dragsholm i 1784 ophojet til baroni, og i 1785 skiftet Dragsholm Slot navn til Adelersborg. Etter a ha v rt stamhus, ble jeg en arrekke Adelersborg i 1843 Baroni igjen under lensbaron Georg Frederik Otto Zytphen-Adeler, som i 1868 gjenopptok brugen av navnet Dragsholm Slot. G.F.O. Zytphen von Adeler var en dristig mann og var bl.a. initiativtager til indd mningen av Lammefjorden (gjort i perioden 1873-1943).

DRAGSHOLM SLOT I DET TYVENDE ARHUNDREDE.

In the beginning of the twentieth century, Dragsholm’s earthquake became more and more powerful and with the childless baron Frederik Georg de Falsen. Zytphen-Adelers death in 1932 took over the State Jordlovsudvalg Dragsholm Slot (med lensaflosning 1919 overgikk Dragsholm Slot fra Baroni til fri eiendom). Etter en storre auktion over boet og utstykning av jorden blev Dragsholm Slot i 1937 solgt til Johan Frederik Bottger, der bortpagede slottet til hotellvirksomhet og selv drev jordbruk pa tilhorende hovedgarddsjord. At the close of the Occupation last time, when the Germans established regional headquarters in the castle, Dragsholm Castle has since been used for hotel business.

I 2002 kjopte J.F. Bottgers ene arving, Inge Merete Bottger sin bror Flemming Frederik Bottger ud og ble dermed eneejer av Dragsholm Slot. Siden har Dragsholm Slot undergatt en rekke ombygninger bl.a. med det sikte pa a hoyne standard pa hotellv relsene. I august 2005 ble Inge Meretes son, Mads Bottger ansatt som direktor pa slottet. There have been a number of rooms in recent years in the castle’s buildings (Gods og portnerbolig), and the restaurant in the restaurant has been renovated and extended. Med innvielsen i juni 2006 omfatter k lderplanet slottets andre kjokken, gourmetrestaurant og resepsjon. Since the introduction, I have worked hard to use the historical references to Lammefjorden and Odsherred and present them on the plates. I 2008-2009 restaureres parken og voldgraven med stotte fra A.P. Moller og Hustru Chastine Mc-Kinney Mollers Fond til almene Formaal. Utvikling Nordvestsj lland provides support for a rebuilding and expansion of the castle’s herb garden, which is located where there previously was a baroque prydhave. Dragsholm Gods er pa 187 hektar.

(1313-1536) Roskilde Bispestol.

(1664-1682) Henrik Muller.

(1688-1694) Manuel Texeira.

(1694-1727) Frederik Christian von Adeler.

(1727-1757) Christian von Lente av Adeler (son)

(1757-1785) Conrad Wilhelm Adeler (nevo)

(1785-1816) Frederik Adeler (son)

(1816-1836) Bertha Moltke gave Adeler.

(1836-1878) Georg Frederik Otto Zytphen-Adeler (datters datters gtef lle)

(1878-1908) Frederik Herman Christian de Falsen Zytphen-Adeler (son)

(1908-1932) Georg Frederik de Falsen Zytphen-Adeler (son)

(1932-1936) Sl gten von Zytphen-Adeler.

(1936) Statens Jordlovsudvalg.

(1936-1985) Johan Frederik Bottger.

(1985-2002) Flemming Frederik Bottger / Inge Merete Bottger.