Bogus-myntsensor for myntstyrte maskiner.

Bogus-myntsensor for myntstyrte maskiner.

Bilder.

Klassifikasjoner.

G & mdash; FYSIKK G07 & mdash; KONTROLLERINGSANVISNINGER G07D & mdash; HANDTERING AV MILLER ELLER PAPIRKURRENCE ELLER LIKTIGE V RDIBILIGE PAPPER, f.eks. TESTING, SORTING BY DENOMINATIONS, COUNTING, DISPENSING, CHANGING OR DEPOSITERING G07D5 / 00 & mdash; Testing spesielt tilpasset for a bestemme identiteten eller ektheten av mynter, f.eks. for segregering av mynter som er uakseptable eller fremmede for en valuta.

Beskrivelse.

Nr. 676, l | 4. Patentert lune ll, l90l.

BOGUS OOIN DETECTOR FOR COIN CONTROLLED MASKINER.

(Soknad arkivert 26. september 1900.) (Ingen modell.) 2 ark-l.

Nr. 676, i | 4. Patentert juni .1, l90l. P. E. BERGER. BCGUS COIN DETECTOR FOR COIN CONTROLLED MASKINER.

(Soknad arkivert 26. september 1900.)

2 arkark 2.

Rm: PETERS co .. Pam’s-urn. wmmm’cm. n. c.

UNITE YATES 5 ATENT OFFICE.

PAUL E. BERGER, OF CHICAGO, ILLINOIS.

SPESIFIKASJON som inngar i Letters Patent NO. 676 114, datert 11. juni 1901.

Soknad innlevert 26. september 1900. Serienummer 31,191. (Ingen modus) Til alle som det kan dreie seg om:

Vet det at 1, PAUL E. BERGER, en statsborger i USA, og en bosatt i Chicago, i Cook og Illinois, har oppfunnet visse nye og nyttige forbedringer i Bogus-Coin Detectors for Coin-Controlled Maskiner, hvorav folgende erkl res for a v re en full, klar og eX-act beskrivelse.

Oppfinnelsen vedrorer maskiner og innretninger av forskjellige slag som pa en eller annen mate krever innforing av en mynt med en bestemt betegnelse som forelopig for deres operasjon. Slike innretninger omfatter maskiner for salgsartikler av forskjellige slag, displayapparat, bompengesystemer for telefoner og lignende, og andre maskiner av forskjellige slag.

Formalet med oppfinnelsen min er a tilveiebringe en forbedret detektor for slike myntstyrte maskiner hvorved innforing av andre mynter enn de som er pakrevd denominering eller av falske mynter eller emner, enten forhindres eller presenteres og forblir synlige under en eller Flere operasjoner pa maskinen, slik at svindelen lett kan oppdages.

Oppfinnelsen bestar av de nye trekk ved konstruksjon fremsatt i den folgende beskrivelse, illustrert pa de vedlagte tegninger, og s rlig papekt i kravene i enden av beskrivelsen.

Pa tegningene er figur 1 en fronthoyde av min forbedrede detektor. Fig. 2 er et snitt i snittriss tatt pa linjen 2 2 i fig. 1. Fig. 3 er et invertert snittriss tatt pa linjen 3 3 i fig. 2. Fig. 4 er en hoyde med forsiden og toppdelene av enheten fjernet. Fig. 5 er en detaljplan Visning av en del av anordningen vist i fig. 4. Fig. 6 er en detalj-snittriss tatt pa linjen 6 6 i fig. 4. Fig. 7 er et snitt i tverrsnitt pa linjen 7 7 i figur 2 blir visse deler utelatt.

A representerer et foringsror, fortrinnsvis stopt av metall, som er forsynt med en avtagbar front B, bak 0 og topp 0, som kan festes pa den passende mate. Foringsroret er forsynt med en myntinnsatsspalte, og inne i foringsroret er det plassert en myntskive som omfatter to seksjoner-en ovre roterbar seksjon og en nedre fast seksjon som vil bli beskrevet i det etterfolgende. Foringsroret A er fortrinnsvis avsmalnet i form og forsynt med en fiange a og er ment a bli plassert pa myntstyrte maskiner av forskjellige typer, med den nedre enden av ruten riktig plassert for a avsette mynter deri for a styre operasjonen. Fortrinnsvis stopt integrert med sidene av foringsroret er en risseplate D, som i sin farge har den rillede mynten-dysen d, som danner den nedre risseseksjonen.

Forsiden av rynkeplaten D er forsinket, og sikret i en slik utsparing er en plate E som danner den fremre delen av den nedre ryggseksjonen. De.

platen er forsynt med en langstrakt spalte 6 ‘,

som strekker seg i lengderetningen av den vridde risseplaten D. Denne studen er montert pa enden av en arm f, som er svinget til baksiden av platen D, og nevnte stud er vanligvis holdt av en fj r f mot den ene siden av apningen ol og i rutenes vei, for a beholde noen mynter eller mynter som er i ruten. Studen er imidlertid plassert som vist slik at den kan flyttes til motsatt side av apningen d og tillate at den nederste mynten faller inn i maskinen som detektoren er plassert pa. For at mynten lett kan fjerne tappen F, er tennspissen forsynt i den ene siden motsatt apningen (P, som ved 61. Liggende over tennplaten D og pa baksiden av en buet ovre del 0 av platen E er den roterende sylinderen G, som er forsynt med et nedadgaende spalter 9, og som utgjor den ovre spalte. Sylinderen G er montert i passende tidsskrifter i sidene av foringsroret A og er forsynt med det utvendige betjeningshandtaket 9 ovenfor sylinderen G er en myntinnforingsspalte a utformet i toppen 0 ‘mellom en oppadrettet skrastillelse 0 pa toppen C og en skrakant e av platen E. Forlengelsen 0 er forsynt med en slep a over spalten (1 Dette sporet er, som vist i figur 2,

, glidende kanter j bak av glideplaten D. Sylinderen G holdes inn og returneres til normal ved hjelp av en fj r H, koblet til en av sylinderbladene ved en fleksibel kjede, som lett kan vikles pa journalen .- Montert sentralt pa sylinderen er en kamving: og stopp g, som beveger seg gjennom riktig plasserte spalter 01 og e i platene D og E.

hver side av .a sentreringsboyle 0 Denne magnet 18 ligger normalt, som vist i figur 2,

ved. En liten vinkel mot sporet a og med dens. Endene, som er litt skrastilt, sammenfallende, med en side av spalten og motsatt leppen. «6 Overst 0 er konstruert av stopejern, slik at magneten holdes sa i sin normale stilling i figur 2) ved magnetisk tiltrekning.

Jeg kan onske, en flyfj r kan ogsa brukes tolnetlinmagneten i sin hevede posisjon. Endene av magneten er forsynt med 1 Sylinderen G pa one sideJof.

Operasjonen av enheten er som folger! Acoin of theproper denomination er satt inn i sporet a og .drops i sporet g av oppe; Jeg.

perchute-seksjon. Da denne mynten er storre enn blomstapningen til den avsmalende spalten g, er den jeg. Hvis en mynt med mindrebetegnelse eller et tomt av mindre storrelse er satt inn, vil den falle helt gjennom slojt g og inn i rommet tilbake av; plate D, slik at den ikke tjener som beholdt deri.

a-me’d’ium gjennom hvilken a operere detektorer som beskrevet i det etterfolgende. Med mynten i ovre klyngeseksjon vil operatoren vri handtaket g, og dermed reversere ovre klyngeseksjon – i retning av pilen, fig. 2, til den kommuniserer med den nedre klysseksjonen, i hvilken posisjon det stoppes av stoppet 9 som kommer i kontakt med hylsenes hylse, som vist i stiplede linjer i fig. 2. Mynten vil da falle gjennom den lodrette hovedenheten til den gar i inngrep med studen E, hvor den forblir i sikte gjennom apningene 1) og e. Nar operatoren fjerner sin grep pa handtaket 9, vil det ovre skrasnittet returneres til det normale av fj ren H og kjeden h, klar for innsetting av en annen mynt. Denne operasjonen kan gjentas til den bare krever en ekstra mynt for a fylle. I.

enheten som er illustrert pa tegningene, oppnas en slik tilstand etter at tre mynter er blitt satt inn. Nar den neste mynten er plassert i detektoren og den ovre klyngen er dreid slik at den kommuniserer med den nedre rute-delen, vil mynten falle inn i stillingen vist med stiplede linjer i figur 2; men pa «retur av den ovre klyngen-S6Cl] l0l1 under pavirkning av fj ren H ‘, vil kamkanten pa stoppkammen engasjere mynten sist innstilt og tvinge den nederste mynten forbi girstiften F og inn i enheten med hvilken detektoren brukes til a styre operasjonen derav. Stiften F er saledes tvunget til den ene siden, men vil bereturned til normal ved fj ren f og forhindre at neste mynt passerer inn i maskinen som skal betjenes.

P-ivotalt montert mellom en opprettholdt sentralkrok c og sidekroppene pa toppstykket J C isaflsmall permanent stalmagnet J av hesteskoformen, hvis ender strekker seg pa f Det skal forstas at for maskinen tas i bruk tre mynter i denne spesielle form vil bli plassert i detektoren, med den nederste. i kontakt med studen F, hvilken sistnevnte mynt – er alltid den som skal slippe i salgsautomaten ved hver myntinnsetting i og drift av detektoren, sa.

at den siste innsatte mynten vil forbli synlig for en lengre periode, og det falske bedrageriet vil bli avslort.

Hvis det gjores forsok pa a betjene DC-telenderen med en stal- eller jernmalm, vil den overordnede magnetiske kraften pa endene eller polene av magneten fore til at endene faller bort fra toppstykket 0 og mot det falske emnet. Gripende kantene pa endene vil innga med emnet og tvinge den mot den apne posisjonen av spalten mot leppen e som vist i stiplede linjer i figur 2. Delene er anordnet slik at slike falske mynter blir fanget og holdt mot siden av sporet ved hva som er praktisk talt en knutskjot, og det er umulig a tvinge slike blanks inn i min forbedrede detektor. 7 For a frigjore slike falske emner etter at de er blitt fanget, blir sylinderen G kuttet bort pa den ene siden slik at den kan roteres i pilens retning og kamdelen g bringes i inngrep med det falske emnet til tvinge den fra sporet. Samtidig vil magneten J bli returnert til det normale ved fremspringet 9 hvor det holdes av magnetstrekningen av jernplaten O. Dette fremspringet 9 tjener ogsa til a returnere magnet J til enhver tid dersom det skulle skje a bli tilfeldigvis forskjovet. For a forhindre plutselig kraftig innsetting av et strykejern eller stal, gir jeg fremspringet 0 over sporet, hvorved det gjores nodvendig for a sette mynten pa plass og la den falle. Ellers ved a plassere en falsk mynt over spalten og sla den pa et skarpt slag, kan det bli tvunget forbi magneten for sistnevnte opererte.

Oppfinnelsen min skal ikke forstas a v re begrenset til de noyaktige detaljer i strukturen som er angitt her, som lett kan varieres innenfor mekanikerens ferdigheter, og noen av dem kan til og med utelates uten avvik fra hovedtrekkene av oppfinnelsen.

Etter a ha beskrevet min oppfinnelse, hva jeg hevder som ny, og onske om a sikre ved Letters Patent, er-

1. I en detektor for myntopererte maskiner,

kombinasjonen med foringsroret, av et monster, idet mynten er forsynt med et utlopbart stopp for a holde mynter deri, og med midler for a eksponere mynter for a se, og en kamanordning for a gripe inn mynten i skinnen for a tvinge den nederste Mynt fortid sa yieidable stopp.

2. I adetektor for myntopererte maskiner, kombinasjonen med et foringsror, med en myntskive, omfattende normalt ikke-sammenfallende ovre og nedre risseseksjoner, idet den nedre ryggseksjon er forsynt med et utlopbart stopp for a beholde mynter deri og med midler for utsetter myntene for a vise hvor en av de nevnte risseksjoner er bevegelig for a kommunisere med det andre ruteseksjonen og en kamanordning som samvirker med det bevegelige ruteseksjon for a gripe inn mynten i den nedre ryggseksjon for a tvinge den nederste mynten i det forbi . 7.

3. Inadetector forcoin-opererte maskiner, kombinasjonen med et foringsror, med en myntboyle, omfattende normalt ikke-sammenfallende ovre og nedre risseksjoner, idet den nedre ryggseksjon er forsynt med et stopp for a holde mynter deri og med midler for a utsette mynter a se, hvor en av nevnte risseseksjoner er bevegelig for a kommunisere med den andre risseseksjon og midler forbundet med den bevegelige rutespring og drives derved for a frigjore den nederste mynten i den nedre risseseksjon forbi stoppet.

4 :. I en detektor for myntopererte maskiner er kombinasjonen med et hus av en mynt-kutt omfattende en nedre kutt-seksjon forsynt med en utforbar stopp for a holde mynter deri og med midler for a utsette myntene for a se et ovre kutt- seksjonen er normalt ikke sammenfallende, men bevegelig for a kommunisere med den nedre risseseksjon og er forsynt med en kamanordning for a gripe inn mynten i den nedre ruteseksjon for a tvinge den nederste mynten i det forbi den utforbare stopp.

5. I adetektorforcoin-opererte maskiner, kombinasjonen med et hus, med en myntskive, omfattende et nedre risseseksjon forsynt med et stopp for a holde mynter deri og med midler for a utsette mynter for a se, og en ovre rute- seksjonen er normalt i posisjon for a motta den innsatte mynt og normalt ikke sammenfallende, men bevegelig for a kommunisere med den nedre risseseksjon og midler for a frigjore den nederste mynten i den nedre risseseksjon forbi stoppet.

6. I en detektor for myntopererte maskiner er kombinasjonen med et hus, av en mynter, omfattende et fast, gjennomsiktig dekket, nedre risseseksjon som i sin nedre ende har en utforbar stopp og en fj rholder, roterbar ovre risseseksjonen er normalt ikke sammenfallende, men tilpasset for a kommunisere med den nedre risseseksjon og forsynt med et kam for inngrep med den overste mynten i det nedre risseksjon.

7. I adetektor for myntopererte maskiner, kombineres kombinasjonen med acasin g, av en mynt-kutt,

som omfatter et fast, gjennomsiktig dekket nedre risseksjon, som har en fj rholdt, utforbar stud som rager inn i nevnte risseseksjon ved den ene side av sin nedre ende, og en fj rbart roterbar ovre risseksjon som normalt ikke er sammenfallende, men tilpasset for a kommunisere med nevnte nedre risseseksjon, et handtak utvendig til nevnte foringsror for a rotere de ovre ruteseksjonene, stopper for a begrense rotasjonen derav og en kam montert pa den dreibare ruteseksjon og tilpasset til a gripe inn i den overste mynten i det nedre risseksjon.

8. I en detektor for myntopererte maskiner er kombinasjonen med et foringsror, en myntspalt og en nedre myntspisseseksjon ut av linjen med nevnte myntspalte, i nevnte foringsror og et ovre spisseksjon apent ved begge ender og mellomliggende mellom spalten og den nedre risseseksjon, idet det ovre risseksjon normalt faller sammen med spalten, men er bevegelig for a kommunisere med nevnte nedre del.

9. Inadetector forcoin-opererte maskiner, kombinasjonen med et foringsror, et myntspor og en fast, nedre myntsjett-seksjon i foringsroret, et roterbart ovre skrasnitt som er anbrakt mellom spalten og det nedre skrasnittet som normalt faller sammen med nevnte spor, en fj r for a holde den bevegelige chutescction i sin normale stilling, et handtak for a bevege det samme for a kommunisere med den nedre kuttdel og stopper for a begrense rotasjonen av det ovre kuttparti.

10. I en detektor for myntopererte maskiner er kombinasjonen med et foringsror, en myntspalte og et nedre risseseksjon i foringsroret et bevegelig ovre risseksjon som er anbrakt mellom spalten og den nedre ryggseksjonen og som normalt faller sammen med spalten , en fj r for a holde den bevegelige klyngen i sin normale stilling, et handtak for a bevege det samme for a kommunisere med den nedre del og stoppe for a begrense bevegelsen av det ovre kuttparti.

11. I en detektor for myntopererte maskiner er kombinasjonen med et hus, med en fast nedre myntsnitt, et ovre, nedadgaende, avsmalnende, tverrsnitt som er apent i begge ender og normalt ikke sammenfallende med den nedre rute- seksjonen, idet den ovre klyngekseksjon er forsynt med organer for a invertere det samme for a kommunisere med den nedre kammereksjon.

12. I en detektor for myntstyrte maskiner, kombinasjonen med et hus, med en fast nedre myntsnittdel og en ovre, apent myntsnittsseksjon som normalt ikke er i trad med den nedre risseseksjon og kontraheres ved sin nedre ende a beholde mynter med forutbestemt storrelse, med midler for a invertere den ovre kutteseksjon for a kommunisere med den nedre kuttdel.

, 13. I en detektor for myntstyrte maskiner, kombinasjonen med et foringsror og med en myntspor deri, av en magnet som er bevegelig montert i n rheten av sporet og anordnet til a projiseres av dens magnetiske flate lll litt innenfor nevnte spalte , hvorved falske mynter av jern eller stal plassert i sporet blir fanget og holdt mot siden derav.

magnet som er arrangert for a svinges i et plan parallelt med ruten for a projisere sin ende litt innenfor det samme ende for a gripe falske mynter av jern eller stal mellom nevnte ende og motsatt side av ruten.

15. I en detektor for myntopererte maskiner er kombinasjonen med et hus og med en myntspor deri av en hestesko-magnet som er svingbart montert inne i huset og anordnet med sine ender som normalt faller sammen med en side av spalten, idet endene a v re forsynt med gripekanter og tilpasset for a bli anbrakt litt innenfor sporet, hvorved urene mynter av jern og stal plassert i sporet blir fanget og holdt mot motsatt side derav. en.

16. I en detektor for myntopererte maskiner, kombinasjonen med et hus, og.

med en myntspor i den, av et hestesko-nett, som er bevegelig montert i huset og fj rbeslag med sine ender som normalt faller sammen med en side av spalten, idet endene er innrettet til a bli anbrakt litt i sporet, og.

En roterbar kam i foringsroret for a returnere magneten til normal.

17. I en detektor for myntopererte Inachines er kombinasjonen med et foringsror og med en myntspor deri av en magnet som er bevegelig montert ved siden av sporet og anordnet til a bli projisert av sin magnetiske kraft litt innenfor nevnte slor, hvorved falske mynter av jern eller stal plassert i sporet blir fanget og holdt mot siden derav, og betyr a returnere magneten til det normale.

18. I en detektor for myntstyrte maskiner, kombinasjonen med et hus, og. med en. myntspor deri, av en magnet som er bevegelig montert i n rheten av nevnte. sporet og arrangert til mal og for a slippe ut og skille ut den falske mynten.

19. I en detektor for myntopererte niachiner er kombinasjonen med et foringsror og med en myntspalt deri av en magnet som er bevegelig montert ved siden av sporet og anordnet til a bli anbrakt litt innenfor det samme, hvorved falske mynter av jern eller stal plassert i sporet blir fanget og holdt mot siden derav og en roterbar kam montert inne i foringsroret for a returnere magneten til det normale og for frigjoring og utstoting av den falske mynten.

20. I en detektor for myntstyrte maskiner, kombinasjonen med et foringsror og med en spalte deri, av en magnet som er bevegelig montert ved siden av sporet og anordnet til a bli anbrakt litt innenfor det samme, og en sperre anordnet over sporet , vesentlig som beskrevet. s.